Huisregelement

 • Iedere bezoeker van Skicentrum Moser dient zich te gedragen conform de op dat moment geldende F.I.S. piste regels en te zorgen dat de veiligheid van hemzelf en die van medebezoekers te allen tijde gewaarborgd is. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven is Skicentrum Moser gerechtigd om de bezoeker te verwijderen en hem of haar de toegang tot Skicentrum Moser te ontzeggen.
 • Lesgeld dient vooraf voldaan te worden voor de 1ste ski les, dit kan via de pin, contant of via overmaken.
 • Het aantal personen dat wordt toegelaten tot de Skicentrum Moser wordt vastgesteld door het bestuur van Skicentrum Moser of haar gemachtigde.
 • Onbehoorlijk gedrag, ter bepaling van de dienstdoende trainers, wordt bestraft met verwijdering. Met uitzondering van personeelsleden/vrijwilligers van Skicentrum Moser is het een ieder verboden de Skibaan zonder materialen te betreden.
 • Het dragen van beschermende kleding en handschoenen is tijdens het verblijf bij Skicentrum Moser verplicht.
 • Het dichthouden van jassen, jaszakken tijdens het liftgebruik is verplicht. Scherpe voorwerpen, waaronder sleutels, mogen niet worden meegedragen tijdens het verblijf op de skibaan.
 • Elke bezoeker houdt de tijd, dat hij gerechtigd is tot verblijf bij Skicentrum Moser, zelf in de gaten.
 • Toegangskaarten zijn strikt persoonlijk en kunnen niet worden geruild of overgedragen. Bezoekers moeten te allen tijde hun toegangskaart kunnen tonen.
 • De directie van Skicentrum Moser bewaart gevonden voorwerpen maximaal één maand en worden – indien door de betreffende klant deze gevonden voorwerpen binnen één week worden erkend – op kosten van die klant per post of per koerier aan hem teruggezonden.

Helm verplicht

Een enkele keer zie je nog kinderen zonder helm op de baan. Dat is gevaarlijk en het mag bij skicentrum Moser niet! De directie heeft, in samenspraak met de leraren, besloten om de helm voor kinderen tot en met 15 jaar verplicht te stellen. Deze regel geldt trouwens ook in de ski-scholen van veel Alpenlanden. Dus die helm is ook nodig in de sneeuw, of je daar nou les neemt of niet. Heb je nog geen helm? Bij Skicentrum Moser kun je deze kopen. De helm moet ook passen als je een skibril draagt. Onder de helm hoeft je geen muts op.

Aansprakelijkheid

 • Het betreden van de terreinen en gebouwen van Skicentrum Moser geschiedt volledig voor eigen risico. Skicentrum Moser is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade ontstaan tijdens het verblijf bij Skicentrum Moser (de liften, de pistes en al de door de Skicentrum ter beschikking gestelde goederen daaronder uitdrukkelijk begrepen), ongeacht door welke oorzaak ontstaan.
 • Skicentrum Moser is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging of verlies van of aan goederen van haar bezoekers.
 • Verzekering tegen risico’s, die skiën en snowboarden nu eenmaal met zich meebrengen, zijn geheel de verantwoordelijkheid van de bezoeker zelf.
 • Bezoekers zijn gehouden om de eventuele door hen gehuurde materialen zorgvuldig te gebruiken en in goede staat terug te brengen. Bezoekers zijn aansprakelijk voor schade aan het door hen gehuurde materiaal.
 • De bezoekers worden geacht akkoord te zijn gegaan met de afstelling van het materiaal en de staat waarin het materiaal zich bevindt indien zij het materiaal huren van Skicentrum Moser.
 • Iedere bezoeker is aansprakelijk voor de door hem/haar toegebrachte schade aan de eigendommen van Skicentrum Moser.

Algemene bepalingen

 • De door Skicentrum Moser verstrekte informatie via het voicemailsysteem en via de internetsite wordt steeds verstrekt onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
 • Klantenbestand: het adres, dan wel de e-mailgegevens en dergelijke van de klant legt Skicentrum Moser vast met als doel de klant op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van haar producten. Indien de klant dergelijke aanbiedingen niet op prijs stelt, dan kan de klant contact opnemen, telefonisch dan wel schriftelijk, met Skicentrum Moser; de gegevens van de klant worden dan verwijderd. Adressen uit het klantenbestand zullen door Skicentrum Moser nooit aan derden worden verstrekt.

Slotbepaling

 • Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht.
 • Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst waarop de onderhavige leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, zullen worden berecht door de gewone rechter van de vestigingsplaats van Skicentrum Moser.